Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

2. ಶ್ರೀ ಅಂಕುಶ್ ನಾಯಕ್ (ಸಿತಾರ)

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಅಂಕುಶ್ ನಾಯಕ್ (ಸಿತಾರ)
ರಾಗ – ಬಸಂತಮುಖಾರಿ,ವಿಲಂಬಿತ ಗತ್ ತೀನತಾಲ್
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ – ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.