ಮಂಗ್ಯಾ

ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು

ಹುಚ್ರಾಯಪ್ಪನ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ

ನಮ್ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಆಡೋ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋ ಮಜಾನ ಬ್ಯಾರೆ

ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪನ ಹೊಸ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ

ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪನ ಹೊಸ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ

G gap

ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರವಾಡ

ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ವಂಶವೃಕ್ಷ’ ಮತ್ತು ‘ಸಂಸ್ಕಾರ’

ನೆರೆ ಬರದಿರಲಿ ದೇವರೇ

ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಾರವಾಡ

ವಾಹರೇ.. ಬಹದ್ದೂರ

ಭಯ್ಯಾ… ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ