ಮತ್ತು – ಅನಾಮತ್ತು – ಗಿರಿಕನ್ಯೆ – ರಿಂಗ್ಟೋನ್

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಸಮತ್ವ-ನಿರ್ಭೀತಿಗಳುಳ್ಳ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನೇ ಮುನಿ

ಆಟಕ್ಕೆ ದಣಿವಿಲ್ಲ, ಧಣಿಯಿಲ್ಲ

ಬಾಲಬಳಗ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ – ೨೦೧೭ ಭಾಗ ೩

ಬಾಲಬಳಗ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ – ೨೦೧೭ ಭಾಗ ೨

ಬಾಲಬಳಗ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ – ೨೦೧೭ ಭಾಗ ೧

ಆಟಕ್ಕೆ ದಣಿವಿಲ್ಲ ಧಣಿಯಿಲ್ಲ

“ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ” ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1

ಅಕ್ಕ – ಆಸ್ಪದ – ಸಖೇದಾಶ್ಚರ್ಯ – ತಿಮಿಂಗಲ

ಹಗಲಿನ ತಾಯಿ ಕತ್ತಲು!

ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ- ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ತುಷ್ಟನಾಗಿರುವವನೇ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ

ಕಾಂತಾವರದಲ್ಲೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ್ರಾಮ

ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ

ಕೈಚೀಲ-ಅರಿಷಿಣ-ತಾಪತ್ರಯ-ರಶೀದಿ

‘ಸಮಚಿತ್ತವೇ ಉಲ್ಲಾಸದ ಗು‌ಟ್ಟು’

ಹೀಗೊಂದು ದಿನ