ಮುಂಗಾರು

ಧಾರವಾಡ ಮಳೆ

ಕಷ್ಟ

ಸರಬಡಗಿ ಆಟ!

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಾಮವೇ ವೈರಿ

ಉಳವಿ ಬಸಪ್ಪನ ಜಾತ್ರಿ

ನಿನಗಾವ ಬಯಕೆಯೋ?

ನನ್ನವರು

ಕುಗ್ಗಿದ ಭಾವುಕತೆ ಹಿಗ್ಗಿದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

ಮುಂಜಾವು

ಮಳೆ ಈ ಮಳೆ

ಶ್ರಾವಣ ಮಳೆ

ಧನ್ಯವಾದ

ಸ್ವಧರ್ಮವೆಂಬ ತನ್ನತನ ಬಿಡಬಾರದು

ಕಟಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್..

ಜಲಸಿರಿ ಮಾಗೋಡು!

ವಿಡಂಬನೆ

ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ