ಮೂರ್ಖ ನರಿ.

Game of life

‘ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತವೆ’

ಸತ್ಯವೇ ದೇವರು.

ದುಷ್ಟ ದೊರೆಯ ದಮನ.

ಮುಗ್ಧ ಮನಸು.

ಭದ್ರಕೋಟಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟು

ಹಣತೆ

ಶಿಶುಪಾಲ ವಧೆ

ಜರಾಸಂಧ ವಧೆ

ಕತ್ತೆಯ ಕನಸು.

ಮುಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕಿಯ ಕಾಳು

ಚಂದಿರನ ಬಂಧನ

ದ್ಯಾಮವ್ವಳ ಜಾತ್ರೆ.

ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದ ಜನಗಳು. ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ಕಥೆ.

ನನ್ನ ಜನ್ಮಕರ್ಮಗಳು ದಿವ್ಯ

ಮಾತು

ದುರಾಸೆಯ ಹೆಂಗಸು.