Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

3. ವಿದುಷಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಮಂಡಲ್

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ವಿದುಷಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಮಂಡಲ್ ರಾಗ – ಮುಲ್ತಾನಿ ತರಾನಾ ಧೃತ್ ತೀನತಾಲ್ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಿ […]

2. ವಿದುಷಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಮಂಡಲ್

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ವಿದುಷಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಮಂಡಲ್ ರಾಗ – ಮುಲ್ತಾನಿ ಧೃತ್ ಖ್ಯಾಲ ಏಕತಾಲ್ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಿ […]

1. ವಿದುಷಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಮಂಡಲ್

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ವಿದುಷಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಮಂಡಲ್ ರಾಗ – ಮುಲ್ತಾನಿ ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ ತೀನತಾಲ್ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಿ […]

4. ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾಗ – ಪಠದೀಪ ಧೃತ್ ಖ್ಯಾಲ ತೀನತಾಲ್ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ- ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ […]

3. ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾಗ – ಪಠದೀಪ ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ , ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ ತಾಲ್ ತಿಲವಾಡ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ- ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ […]

2. ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾಗ – ಮದಮತ್ ಸಾರಂಗ ಧೃತ್ ಖ್ಯಾಲ ತಾಲ್ ತಿಲವಾಡ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ- ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ […]

1. ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾಗ – ಮದಮತ್ ಸಾರಂಗ, ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ- ತಾಲ್ ತಿಲವಾಡ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ- ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ […]

3. ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊಡ್ಕಿಂಡಿ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ಪಂಡಿತ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಡಖಿಂಡಿ ರಾಗ – ಶುದ್ಧ ಬೃಂದಾವನೀ ಧೃತ್ ತೀನತಾಲ್ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಪಂಡಿತ ರವೀಂದ್ರ ಯಾವಗಲ್

2. ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊಡ್ಕಿಂಡಿ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ಪಂಡಿತ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಡಖಿಂಡಿ ರಾಗ – ಬೃಂದಾವನೀ ಸಾರಂಗ ಮತ್ ತಾಲ್ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಪಂಡಿತ ರವೀಂದ್ರ ಯಾವಗಲ್