“ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ | ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ”,

ಬೆಳಕಿನ ಬೇಸಾಯ,ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

“ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು!”,

ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಿನ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ

“ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ”

“‘ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ನೈಜ ಹೀರೊ’| ಮಗಳು ಅಕ್ಷತಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ”,

ನೆರೆ-ಹೊರೆ…

“ದೈವದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾದವರು”,

“ನೃತ್ಯಗಾರನ ಮೇಕಪ್‌ ಪ್ರೀತಿ”,

ಎರಿಯಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಸಿಹಿ ಭಕ್ಷ್ಯ…!

“ಆರಂಭ”,

“ಪಾದುಕಾ ಪುರಾಣ”,

ಚುಟುಕು

“ಹೆಣ್ಣು ಸಾಗಿಬಂದ ಸಂಕಟದ ಕಾಲುದಾರಿ”,

ಉದಾರಭಾವದ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿದರ್ಶನಗಳು

“‘ಝೇಂಕಾರ’ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಇಂದು”,

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ-೪, “ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು”, ವಚನ ಚಿಂತನೆ

 ಸಾಕೇತ ಉತ್ಸವ