“ಬಹು ಪ್ರತಿಭೆಯ ವೃಂದಾ”,

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ-ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ

ಆವರ್ತಕ !

“ಅನುಕ್ತ”

“ಮೈಲಾರಪ್ಪನ ನೈವೇದ್ಯ; ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ”,

“ಶಿಲಾ,ಲೋಹದ ಕಲಾಲೋಕ”,

ದೇವಮಾನವ

“ಗಾಲಿ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಪವಾಡ”,

“ಪ್ರಾಪ್ತಿ”,

“ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬಂತುಬಿರುದು, ಸನ್ಮಾನ!”

ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಾಸ್ತವ ಅರಿತು ಆಚರಿಸೋಣ

ಪಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪುರಾಣಿಕಮಠ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ

ಕೇಳು ನಾಟಕಪ್ರಿಯ

ನೀನಾಸಮ್ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

“ಸಿಹಿಯೆಲ್ಲವೂ ಹಿತವೇನಲ್ಲ”,

“800 ವರ್ಷ ಆಳಿದ ಗಂಗರು”,

ಮೋಡದೊಳಗೆ ಚಲಿಸುವಾಸೆ

“ಇವರದೇ ಹೂವು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೂ, ಸಾವಿಗೂ..”,