ಮೋಸಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಯವಿರದು!

ಬಂಡೆನಕಾ ಬಂಡಿಗಟ್ಟಿ

ಅದೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಕಪಾಟು

ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಟಿಕೆ

ಜಾಹೀರಾತುಗಳು..

ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಸುವ ಯತ್ನ

ತೊಡೆದೇವು..!

ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲಿನ ಏಳುಬೀಳಿನ ಕಥನ

ದೇವರು ಸೀಸರ್ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಸಂತ

ಕಪಾಟು

ಹಣ

ರೂಪಕವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ

ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮಾಡದಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪರಿ

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವ

ಕಾಂತಾವರದ ಕಾಂತಿ ಈ ಮೊಗಸಾಲೆ

ನಮ್ಮ ಕನಸ್ಸು

ಮೋಸಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಯವಿರದು!