ಹಕ್ಕೆಮನೆ

ಬದುಕೋಣ… ಬದುಕಲು ಬಿಡೋಣ…

ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ

ಸಾವಿನ ಖುಶೀ!

ಹೇ…ಚಲುವ ಚನ್ನಿಗರಾಯ

ಕಾಮಧೇನು…!

ಎತ್ತು ಎರಿಗೆ… ಕೊಣ ಕೆರೆಗೆ…

ದಯಾಮರಣ ಆವಶ್ಯಕವೇ?

ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ!

ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‍ನಿಂದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಮತ್ತಿ ಅವರೆ

ಸಂ- ಸ್ಕಾರ…

ಹೀಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೋರು

ಸದಾ ನಗಿಸುವ ಘಟನೆ:

ಗುರು ದೇವೋಭವ

ರಂಗೋಲಿ ಮರಿಗೆ

ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಏಕೆ?

ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು,