ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆದೊಡೆ

ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗ -೧

ಮಿಠಾಮಿ ಗೊಂಬೆ

ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಧರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್

ಸಹಜ ಕೃಷಿ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವ  ಭಾಗ-೫

ರನಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ / ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಲಿ (1970) ( ಇಂಗ್ಲೀಷ್)

ಯಾದೋಂ ಕಿ ಗಲಿಯೋಂ ಮೆ ಹಮ್ ರಖೇಂಗೆ ಕದಮ್..

“ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್…ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್” – ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇಯಾನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವ  ಭಾಗ-೪ 

ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ

ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೇ

ಬುದ್ಧನ ಕಂಡೇನೇ…

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಸರ್ವಸ್ವ  ಭಾಗ- ೩

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ

ಕಡಲೂ ನಿನ್ನದೇ.. ಹಡಗೂ ನಿನ್ನದೇ… ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು