ಮುಂಜಾವು

ಮುಂಜಾವು
ಬರೀ
ಬೆಳಗಲ್ಲ…
ಅದೊಂದು
ಸೃಷ್ಟಿಯ
ಅದ್ಭುತ
ಪವಾಡ…

ಕತ್ತಲೆಯ
ಕರಗಿಸಿ
ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ
ಬೆಳಕನ್ನು
ಪಸರಿಸುವ
ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಸುಂದರ
ಮುಖವಾಡ…

Leave a Reply