Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ನೀನಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ

ನೀನಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಾನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ
ನಾ ಸಾಗುವ ಬಂಡಿಯ ಸಾರಥಿ ನೀನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ
ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ನಾ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ
ಸುಂದರ ಮನದ ಮಹಲಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪನೀನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ
ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಕೆದರಿ ಬಾನ ಅಂಚಿನಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ
ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ
ಫಲ್ಲವಿಸುವ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೀ ರಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ
ಉತ್ಸಾಹದಿ ಚಿಮ್ಮುವ ಕಾರಂಜಿ ನಾನಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ
ನಾ ಬರೆವ ಕವನದ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಲೇಖನಿ ನೀನಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಇಂಚರಕೆ ಇನಿದನಿ ನಾನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ
ಬದುಕಿನ ದೋಣಿಯಲಿ ದಡ ಸೇರಿಸುವ ಅಂಬಿಗ ನೀನಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ
ದಡ ಗುಂಟ ನಾ ನಿನ್ನ ಸಂಗ ಬಿಡದೇ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: