ನಾಲಕ್ಕು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.

ನಾಲಕ್ಕು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.

ಪಂಜರದ ಕೋತಿ+ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಸ್ವರ್ಗ+ಮೂರ್ಖ ಕಪ್ಪೆ+ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ+ಸಿಂಹದ ಪ್ರೀತಿ.

Leave a Reply