ಏ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್‌ ಅವರ ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳು

ಲೇ: ಏ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್‌

ವಿದ್ವಾಂಸ,ಕವಿ ಏ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್‌ ಅವರ ಗದ್ಯದ ಸೊಬಗು ಸೊಗಸು ಈ ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.ಆಧುನಿಕಪೂರ್ವ ಮಹತ್ತಾದ ಕೃತಿಗಳು, ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರ,ಕವಿಗಳ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡೇತರ ಕವನ-ಲೇಖನಗಳು-ಪ್ರಬಂಧಗಳು 108 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ೫೦ ತುಂಬಿದ ೨೦೦೬ನೆಯ ವರ್ಷ, ದಿ| ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರ ನೆನಪಿಗೆ, ಈ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ೨೫ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡವು; ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಕಂತಿನ ಇನ್ನೂ ೧೦ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೦೯ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ೧೫ — ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ೫೦ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈವರೆಗೆ ಈ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.