ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಪದಗಳಂತೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಸ್ಥಾನವೂ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ. ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು? ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲವೇ!

ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದವೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಕ್ಯರಚನೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Additional information

Category

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Pages

48

Language

Kannada

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.