ಇದು ಕಥಾಕಾಲ – ಸಂಗ್ರಹ – ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್

Original price was: $4.80.Current price is: $3.84.

ಇದು ಕಥಾಕಾಲ

ಟೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ನಾಟಕ, ನರ್ತನ ಆಕರ್ಷಣಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ್ಳಗಿದ್ದವು. ಇವು ಎಲ್ಲದಾಗ ಅಥವಾ ಹೋಗಲು ಹಣವಿಲ್ಲದಾದಾಗ ಗುಡಿ, ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹರಿಕಥೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು.

ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಿ।। ಸಂತಶ್ರೀ ಅಚ್ಚುತದಾಸರ ಶೈಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಇಂದಿನ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಸೆಲೆಯಾಯ್ತು. ಆ ದುಷ್ಟಾಂತ ಕಥಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಯುವಕರು- ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿಲಾಶೆಯಂತೆ ಅವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಬರೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುಚ್ಚವಿದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.