‌ಡಾ. ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಚಯದ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ ಸೇವಕರು (Servants Of Knowledge) ಸಮುದಾಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರಿಗೂ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.

(ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್)

Usage: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.