ಅಪರಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೮೮ ( Periodical )

ಅಪರಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೮೮
ತಿಳಿನಗೆಯ ಕಾರಂಜಿ
ಸಂಪುಟ ೫
ಸಂಚಿಕೆ ೬

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ –

ಅಪರಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೮೮
ಅಪರಂಜಿ ಕಿಡಿ
ದ್ವೇಷೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲವೇ ಸಲಹೆಗಳು
ಲೈಫ್ ಸಿಚುಯೇಶನ್
ರಾಶಿ ನೆನಪಿನ ಹಾಸ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ
ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು
ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ
ಸಂದೇಹ-ಸಮಜಾಯಿಷಿ
ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ
ಪಂಚ್ ಗಿನಿ

  • Category: Periodical
  • Publisher: Koravanji Aparanji Trust
  • Language: Kannada
  • Book Format: Periodical

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.