ಇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡನಾಡು ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಿ.ವಿ ಕಾರಂತರ ʼಪಂಜರಶಾಲೆʼ ʼಹೆಡ್ಡಾಯಣʼ ಮತ್ತು ʼನೀಲಿ ಕುದುರೆʼ 3 ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.