ಯೂರಿಪಿಡೀಸ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು: (ಕನ್ನಡ) ಮೂರು ನಾಟಕಗಳ ಅನುವಾದ

ಅಲ್ಸೆಸ್ಟಿಸ್, ಇಫಿಜಿನಿಯಾ ಅಟ್ ಔಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಯೂರಿಪಿಡ್ಸ್; ಈ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Additional information

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Translator

Madhava Chippali

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.