ಈ ಕೃತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋವೇದಕವೂ, ನಿಗೂಢಾತ್ಮಕವೂ ಆದಂಥ ಘಟ್ಟವಾದ ಗಲಭೆಗ್ರಸ್ತ ನೌಖಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Additional information

Category

Translator

K.V. Subbanna

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.