ನಗರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿವೃತ್ತನಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ತನ್ನ ಕಿರಿವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರಷ್ಯಾದ ಮೂಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಎಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಟಕ ನಡೆಯುವದೇ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕವು ವಿಸಂಗತ ಬದುಕಿನ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೆಯ ನೋವು-ಸಫರಿಂಗ- ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ಭಾವಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ದಾರ್ಶನಿಕ ನೋಟಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥಹೀನತೆಯಲ್ಲೂ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಛಾಯೆ ಗೋಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Additional information

Translator

Akshara K V

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.