ವೋಯ್ ಜೆಕ್ ( Ebook )

$5.00

  • Category: Plays
  • Translator: K.V. Subbanna
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Book Format: Ebook
  • Language: Kannada
  • Year Published: 1992
  • Pages: 50

ಯೊಹಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವೊಯ್‌ಜೆಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸೈನಿಕ-ಕ್ಷೌರಿಕನೊಬ್ಬ ಅಸೂಯೆಯ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೂಡಿಕೆಯ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೊಲೆಮಾಡಿದ. ‘ನಿಜಜೀವನ’ದ ಈ ‘ನಿಜಘಟನೆ’ಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಬರೆದದ್ದು ವೊಯ್‌ಜೆಕ್ ನಾಟಕ. ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಬುಶ್‌ನರ್ ಬರೆದ ಈ ನಾಟಕವು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದು. ಇದರ ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ್ದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೂ ತನ್ನದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಮ್ದ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ರಚಿತವಾದ್ದು ಈ ನಾಟಕ.

ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸೀಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಜದ ಹಿನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹಜ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ [ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾನವೀಯ] ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೋ ಅಂಥದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ವೊಯ್‌ಜೆಕ್. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ, ಭಿನ್ನವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಶುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ರೂಢಿಗೆ ವೊಯ್‌ಜೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತಿಸಲು ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.