ಆತ್ಮಾರಾಮ ( Printbook )

Bhalachandra Ghanekar
$0.82

ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ ಗ್ರಂಥವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.  ಇದು ಮೂಲ ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ.

  • Category: Poetry
  • Author: Bhalachandra Ghanekar
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 96
  • Year Published: 1980
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ  ಆತ್ಮಾ ರಾಮ ಗ್ರಂಥವು ಪುಟ್ಟದಾದರೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ  ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಇದರ ಸವಿಯನ್ನು ಅಸ್ವಾದಿಸಲೆಂದು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮರಾಠಿ ಓವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪಿಪಾಸುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಶ್ರವಣ, ಮನನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಸಾದಿಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.