ಹದಿ ಹರಿಯದ ಹಾಡುಗಳು ( Ebook )

Akshara K V
$5.00

  • Category: Poetry
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Author: Akshara K V
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook
  • Pages: 44
  • Year Published: 1985

ದುಂಬಿಯೊಂದು ಹಾರಿಬಂದು

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಕುಣಿಸಿ ಕತ್ತು ಉಜ್ಜಿ ಅಂಡು

ಜೇನಸವಿಯ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು

ಹೊಸತೊಂದು ಅಂಟುಜಾಡ್ಯ

ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು

ಹೊರಗಿನೊಂದು ನೆಂಟಸ್ತನ

ಬೆಳೆಸಿಹೋಯಿತು

ಮೀಸೆಯಾಚೆ ದೇಶವೆಲ್ಲ

ಮರೆಸಿಹೋಯಿತು

ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಣ್ಣು

ತೆರೆಸಿಹೋಯಿತು

ಹಲವಾರು ಇಂಥ ಹಾಡು

ಬರೆಸಿಹೋಯಿತು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.