ದುಂಬಿಯೊಂದು ಹಾರಿಬಂದು

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಕುಣಿಸಿ ಕತ್ತು ಉಜ್ಜಿ ಅಂಡು

ಜೇನಸವಿಯ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು

ಹೊಸತೊಂದು ಅಂಟುಜಾಡ್ಯ

ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು

ಹೊರಗಿನೊಂದು ನೆಂಟಸ್ತನ

ಬೆಳೆಸಿಹೋಯಿತು

ಮೀಸೆಯಾಚೆ ದೇಶವೆಲ್ಲ

ಮರೆಸಿಹೋಯಿತು

ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಣ್ಣು

ತೆರೆಸಿಹೋಯಿತು

ಹಲವಾರು ಇಂಥ ಹಾಡು

ಬರೆಸಿಹೋಯಿತು.

Additional information

Category

Publisher

Author

Language

Kannada

Book Format

Ebook

Pages

44

Year Published

1985

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.