ವಿಜಯದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು ( Printbook )

$1.51

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • Category: Poetry
  • Editor: Kavyapremi
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 230
  • Year Published: 2018
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ವಿಜಯದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸವು ಸೋನೆಯಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ. ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿವೆ, ಸುಂದರವಾಗಿವೆ.

ವೇದ- ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು  ಪುರಾಣಗಳ ಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದ ಗೂಢವಾದ ತತ್ತ್ವ ಗಳ ನ್ನು ಹಗುರಾಗಿಸಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ

ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪರಂಪರಾಗತ ರಾಗ-ತಾಳಗಳೊಡನೆ, ಉತ್ತರಾದಿ ಸಂಗೀತದ ರಾಗ-ತಾಳಗಳನ್ನೂ ನಾವೀಗ ಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸೂಕ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಶಬ್ಧಾರ್ಥ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಗ್ರ  ಅವಲೋಕನ ಹೊಂದಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.