ಇದು ಸಮುದ್ಯತಾ ವೆಂಕಟರಾಮು ಅವರ ಏರಡನೆಯ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕವನಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಭಾವದ ಎಳೆ ಹಿಡಿದು ಅದರೊಳಗೇ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ತನ್ನತನವನ್ನು ಮೀರಿ ರಸದ ಅಲೌಕಿಕದ ಕಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.