ಭೃಗು ನಂದಿ ನಾಡಿ ( Printbook )

R.G.Raav
$2.75

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ರಾಶಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧ್ಯನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • Category: spiritual
  • Author: R.G.Raav
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 440
  • Year Published: 2007
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ವ್ಯಕ್ತಿಯ  ಜನ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದರೂ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು  ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದೇ ದಿನ ಗ್ರಹಚಲನೆ  ನಿಮಿಷ- ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಗಳನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವರು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.