ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರೆದ ಹ್ರಸ್ವಕತೆ, ಕಿರುಗತೆಗಳು ಕೂಡಿದ ಕತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕತೆಗಳು ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧ, ಸಂದರ್ಶನ, ಅನುವಾದ, ಕತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಿಶ್ರಸಂಕಲನವಾದ ‘ಮೇಜು ಮತ್ತು ಬಡಗಿ’ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕತೆಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಕತೆಗಳಿರಲಿ, ಈ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿಸಿರುವೆ. ‘ಮೇಜು ಮತ್ತು ಬಡಗಿ’ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಐದು ಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡುವ ಉಡುಗೊರೆಯೊಳಗೆ (ಸಕಾರಣವಾಗಿ) ಸೇರಿಸಬಹುದೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಹ್ಞಹ್ಞದೊಂದಿಗೆ ಮುಗುಳು ನಗುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಹಾಗಾಗುತ್ತಿದೆ.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.