ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಕೋಶ ( Printbook )

P.V. Chintamani Pethakar
$0.29

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಕೋಶವಾಗಿದೆ

  • Author: P.V. Chintamani Pethakar
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 89
  • Year Published: 2003
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ಪ್ರತಿಯೊಂದು   ಭಾಷೆಯೊಳಗಿನ ಶಬ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ, ಸಾಧಿತ ಎಂಬ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಭೇದಗಳು ಉಂಟು. ಎಡನೆಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟದೆ ತಾವೇ ಸಿದ್ಧ ವಾದವುಗಳು ಸಿದ್ಧ ಶಬ್ಧಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಳೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆ.  ಪ್ರಕೃತಿ  ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ. 1. ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ, 2. ಧಾತು.

ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹತ್ತಿ, ಹಿಟ್ಟುವ ಹೊಸ ಶಬ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಶಬ್ಧವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಂಟು. ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಶಬ್ಧಗಳ ಮರ್ಮವಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಲ್ಲದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತತ್ಸಮ, ತದ್ಭವ, ದೇಶ ಶಬ್ಧಗಳೇ ಬಹಳ  ಆದುದರಿಂದ  ಆ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ  ಸಂಪಾದಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ, ಆ ಶಬ್ಧಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ  ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.