ಯು ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರ್ಚೆ – ಶ್ರೀ. ಎಸ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ, ಶ್ರೀ. ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ