ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – “ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗ”

ಮೂಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ “ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗ” ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕಾರನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಮರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Kindly note that by agreeing to buy the ticket, you are providing your consent to be covered in the photography and videography of the event & agreeing to provide your consent for receiving notifications on any future events hosted by Mooka Trust, VIVIDLIPI or Radio Girmit. These photos or videos will be presented on our sites and social networks accounts which are owned and run by Mooka Ventures Pvt Ltd.

Download VIVIDLIPI mobile app.
Download App