ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೧: ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ