ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೨ :ನನಗೆ ಬಂದ ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಪತ್ರ