ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೩: ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದಾ ಜನಪರವೇ?