ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೪ : ಎಡ ಬಲಗಳ ನಡುವೆ?