ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭: ಗೋಷ್ಠಿ ೫ :ಚಿತ್ರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?