ಸಡನ್ನಾಗ್ ಸತ್ಹೋದ್ರೆ..?

ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ (ರಿ) ಬೆಂಗ್ಳೂರು; ಸಡನ್ನಾಗ್ ಸತ್ಹೋದ್ರೆ..?

ರಚನೆ- ನಿರ್ಮಾಣ- ನಿರ್ದೇಶನ: ಶೈಲೇಶ ಕುಮಾರ ಎಂ.ಎಂ.

ಜನವರಿ ೧೨ ಸಂಜೆ ೫ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ೭:೩೦ಕ್ಕೆ, ಸ್ಥಳ:ಕೆ.ಎಚ್.ಕಲಾಸೌಧ

ಪ್ರವೇಶ 100 / ಟಿಕೇಟುಗಳುookmyshwಅಣ್ಣಲಭ್ಯ . ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 9845687961 facebook . com / sidewingbengloor | WWW . Sidewingbengaluru . com | @ sidewingblr