ಪ್ರೀತಿ ಹಂಬಲ

ಕಣ್ಣ ತುಂಬಾ ನೋಡುವ ಹಂಬಲ
ಅದಕ್ಕೆ ಹೃದಯದ ಅತೀ ಬೆಂಬಲ
ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಈಗ ಆನೆ ಬಲ
ತಾಳಲಾರೆ ಇನ್ನ ಸದ್ಯ ಬಂದಬಿಡಲಾ.

ಧಾರವಾಡ ವಿಜು

Leave a Reply