ನಮ್ಮ ಮನವಿ: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಮ್ಮ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ “ಮೂಕ ಟ್ರಸ್ಟ್” ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ, ತಾವು ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.