ಶೀಲ, ಧರ್ಮ, ಧ್ಯರ್ಯ: ಅಂದು-ಇಂದು
$0.54 $0.49 Add to basket
Sale!

ಶೀಲ, ಧರ್ಮ, ಧ್ಯರ್ಯ: ಅಂದು-ಇಂದು

by Prof K S Narayanacharya

Sold by Sahitya Prakashana

Paperback

$0.54 $0.49

ಶೀಲ, ಧರ್ಮ, ಧ್ಯರ್ಯ: ಅಂದು-ಇಂದು:

…… “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನೇ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ನೀವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದುಬಿಡಬಹುದೇನೋ? “ಶೀಲ, ಧರ್ಮ, ಧ್ಯರ್ಯ”- ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಎಂದು ನೀವು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿ ‘ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ’? ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಡೆಯುತ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸರಿತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಆಗಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮಹತ್ತ್ವದ ಅರಿವಾದೀತು. “ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂದರೆ, ತಿಳಿದದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳ ಆಳದ ಅಭ್ಯಾಸ” ಎಂದೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ…..

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.