ವಿಹಿತವಿದ್ಯಾ

ವಿಹಿತವಿದ್ಯಾ

by Narayana Shevire

Sold by Ayodhya Publications

Paperback

ವಿಹಿತವಿದ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಚಾರಕರಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶೇವಿರೆ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ಪುಸ್ತಕವು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • Book Format: Paperback
  • Author: Narayana Shevire
  • Category: Articles
  • Language: Kannada
  • Publisher: Ayodhya Publications
  • ISBN: 978-81-945146-1-9
  • Year Published: 2020
  • Pages: 264+4

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.