ಎಫಿಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ

ಎಫಿಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ

$5.00

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಖ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆತನ ನಾಟಕ, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • Category: Plays
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Book Format: Ebook
  • Language: Kannada

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.