ಸೇತುಬಂಧನ
$1.23 $1.09 Add to basket
Sale!

ಸೇತುಬಂಧನ

by Akshara K V

Sold by Akshara Prakashana

Ebook

$1.23 $1.09

ಸೇತುಬಂಧನ:

ಹತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಸ್ವಭಾವೋಕ್ತಿ

೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ‘ಸ್ವಯಂವರಲೋಕ’ ಮತ್ತು ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯೂ ಆಗಬಹುದಾದಂತೆ ರಚಿಸಿದ ‘ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ’ — ಇವೆರಡರ ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಈ ‘ಸೇತುಬಂಧನ’ವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ನಾಟಕ ತ್ರಿವಳಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. 

  • Category: Plays
  • Author: Akshara K V
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.