ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿ  ಮತ್ತು ಇತರ ಗೀತನಾಟಕಗಳು
$0.54 $0.33 Add to basket
Sale!

ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿ  ಮತ್ತು ಇತರ ಗೀತನಾಟಕಗಳು

by Kirtinath Kurtkoti

Sold by Kurtkoti Memorial Trust

Ebook

$0.54 $0.33

ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿ  ಮತ್ತು ಇತರ ಗೀತನಾಟಕಗಳು

ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಐದು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • Category: Plays
  • Author: Kirtinath Kurtkoti
  • Publisher: Kurtkoti Memorial Trust
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.