ಶ್ರೀರಾಮ ಪರೀಕ್ಷಣಂ
100.00 90.00 Add to basket
Sale!

ಶ್ರೀರಾಮ ಪರೀಕ್ಷಣಂ

100.00 90.00

ಶ್ರೀರಾಮ ಪರೀಕ್ಷಣಂ:

‘ಶ್ರೀರಾಮ ಪರೀಕ್ಷಣಂ’… ವಿಷಯ ಹಳೆಯದಾದರೂ ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಜೀವನ ವಿಮರ್ಶೆಯಿದೆ, ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು
ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ತ್ವಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾವ್ಯವು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಂತರಂಗಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

  • Book Format: Paperback
  • Author: DVG
  • Category: spiritual
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.