Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಬುರುಡೆ ಬಿಂದಾಚಾರಿ

ಬುರುಡೆ ಬಿಂದಾಚಾರಿ ‘ಏನು, ಹುಡುಗೀ ಪಸಂದಾತೇನು?’ ಜಗುಲಿಯಿಂದಲೇ ಅಕ್ಷರಶಃ ಒದರುತ್ತಾ ಬಂದ ಬಿಂದಾಚಾರಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ, ‘ಛೇ, ಏನವಾ ಸೆಕೀ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಥಣ್ಣಗಿಂದ ಏನರೇ ಕೊಡು,’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಟೋಪಿ ತೆಗೆದು ಬಾಜೂಕ ಒಗೆದ. ‘ಈಗ ಬಂದೆ’ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾ ಒಳಗೆ […]