Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ

ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಯವರ “ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ” ಕೃತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಓದು. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯ ಬರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ.

ಕೀರ್ತಿ ನೆನಪು

ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಇವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ, ಜಿ,ಬಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್,, ಕೂತುಕೋಟಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ “ಕೀರ್ತಿ ನೆನಪು” ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.