Videos

ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ – ಭಾಗ ೪

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ - 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು - ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾಗ - ಪಠದೀಪ ಧೃತ್ ಖ್ಯಾಲ ತೀನತಾಲ್... read more →

ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ – ಭಾಗ ೩

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ - 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು - ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾಗ - ಪಠದೀಪ ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ ,... read more →

ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ – ಭಾಗ ೨

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ - 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು - ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾಗ - ಮದಮತ್ ಸಾರಂಗ ಧೃತ್ ಖ್ಯಾಲ... read more →

ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ – ಭಾಗ ೧

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ - 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು - ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರಾಗ - ಮದಮತ್ ಸಾರಂಗ, ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ-... read more →